top of page

НИКОЛА ТЕСЛА

Српско забавиште, основна школа, гимназија и колегијум

   У сливу Дунава живи око 115 милиона становника ЕУ, практично сваки пети становник Уније. Овај простор обухвата простор од 800 хиљада km2. Регион Дунава обухвата 14 држава (од којих су 8 чланице ЕУ).

 

    Дунавска стратегија није фокусирана само на прибрежне државе уз Дунав, већ и на цео дунавски слив.

 

   Полазећи од међусобно повезаних и бројних изазова у региону, сарадња у оквиру "макрорегиона" је усмерена на ефикаснију координацију. Овај нови приступ, већ усвојен за Балтички регион, не значи усвајање нових прописа или формирање нових институција, већ је пре свега усмерен на јачање веза између разних политика и широк круг актера.

 

   У основи почива на три стуба:

1. Унапређење повезаности и система комуникације (посебно у области транспорта, енергије и комуникације),

2. Очување животне средине и превенција од природних криза,

3. Ојачавање потенцијала за друштвено-економским развојем.

   Поштујући да ће истовремено у фокусу Стратегије бити и теме везане за образовање, национални и регионални идентитет, наш пројекат на тој основи истиче следеће циљеве и приоритете:

- заштита околине и борба против загађења,

- унапређење економске сарадње и одрживог развоја, као и културне сарадње и туризма.

 

   Наш изазов у пројекту ће бити да знање треба схватити као компаративну предност, што истиче потребу да се зaштита животне средине и одрживи развој интегришу у образовни систем на свим нивоима образовања, како би образовање постало основни покретач промена у друштву, у складу са Лисабонском стратегијом.

   УЧИОНИЦА(БИО)БАШТА је креирана као учионица у природи, на имању које је део гимназије Никола Тесла, у малом селу Ловра близу Будимпеште. Активности би се реализовале као пилот пројекат у циљу постизања оптималних услова за увођење образовања за заштиту животне средине у функцији одрживог развоја кроз школски систем.

   Учешће ученика у пилот пројекту обезбедиће развијање и јачање свести о важности рационалног управљања и одрживог коришћења природних ресурса Дунавског региона.

   Наше потребе, због којих би овај пројекат био користан су: боље разумевање младих о значају одрживог развоја и еколошког приступа, развијање позитивног става младих људи према значају очувања природних ресурса, културног наслеђа и боље повезаности људи у Дунавском региону. Наша потреба је такође модернији, интересантнији и интерактиван приступ образовном процесу, посебно са нагласком на развоју критичког мишљења код младих људи али кроз интердисциплинарни приступ образовном процесу.

    Kао потребу и изазов желимо да нагласимо инвестирање у људе и вештине.

   Главни циљ који желимо да постигнемо реализацијом пројекта је јачање свести о значају заштите животне средине кроз бољу корелација међу предметима, развијање знања, вештина и ставова код ученика свих узраста, са завршним ефектом усвајања трајних знања и остваривање специфичних циљева и исхода у образовном процесу.

    Kроз пројекат ће се обезбедити боља комуникација младих из различитих земаља (Мађарска, Србија и Румунија), које су географски, културно и историјски упућене једна на другу. Jедан од исхода пројекта би био да се у будућности олакша спровођење међународно прихваћеног концепта одрживог развоја. Пројекат има потенцијал за исход активности свих учесника, већу интегрисаност образовања за заштиту животне средине у образовни процес - од вртића до краја средње школе и постепену интеграцију концепта одрживог развоја у све видове формалног и неформалног образовања свих категорија становништва.

   Циљ се може остварити развијањем и јачањем свести појединца, групе и заједнице, њиховим стицањем знања и умења, ставова и вредности на новој филозофији живљења, еколошкој етици и концепту одрживог развоја.

   Oсим тога исход ће бити појачање компетенција наставног кадра за укључивање образовања за заштиту животне средине у наставне и ван наставне активности. Биће креирана образовна средства и наставни материјали који ће се надаље користити.

   Oпремљена УЧИОНИЦА(БИО)БАШТА ће бити снабдевена свом потребном опремом за реализацију огледа као саставног дела наставе који ће моћи да користе ученици све три партнерске школе.

   Успешна  реализација пројекта  надаље  отвара  могућност  да  огледно  имање  у  Ловри  постане репрезентативан  ресурс  за  учење  по  моделу  и  за  већи  број  школа из различитих  земаља.Континуираним  праћењем  постигнућа  и  резултата, применом  корективних  мере, обезбедиће се  оптимални  услови  засновани  на  репрезентативној  бази  података за креирање модела по коме ће се реализовати образовање за заштиту животне средине кроз следећи пројекат.

 

Бенефити који би овим пројектом били постигнути за ширу заједницу су:

  • очување културолошког диверзитета,

  • одрживо коришћење природних ресурса,

  • очување биолошког и геолошког диверзитета,

  • оспособљеност и компетентност школа у активном доприносу одрживом развоју,

  • већа одговорност младих у свакодневном животу,

  • стварање мреже и партнерства међу интересним групама...

Српско забавиште, основна школа, гимназија и колегијум „Никола Тесла” 

1074 Будимпешта, Трг ружа 6-7
тел: +36-1351-6550 факс: +36-1351-6554
e-mail: kontakt@nikola-tesla.hu

  • w-facebook
  • Twitter Clean
  • w-googleplus

© 2016 Nikola Tesla Budapest

bottom of page