top of page

NIKOLA TESLA

Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

   Az egyetlen államilag elismert, szerb tanítási nyelvű, 13 évfolyamos (8+0+4) oktatási intézmény Magyarországon, 1993. szeptember 1-én kezdte meg a működését. Két évvel később az intézményhez lett csatolva a Rózsa u. 5. szám alatt található diákotthon, amelyben mind az általános iskolások, mind pedig a gimnáziumi tanulók is el lettek szállásolva. Egészen 1997-ig nagyon nehéz körülmények között egy súlyosan felújításra szoruló épületben volt kénytelen működni az intézmény. 1997-től azonban már egy felújított, a nevelésre és az anyanyelvi oktatásra ideális körülményeket biztosító épületben folyhatott tovább a munka.   

GIMNÁZIUM

Az iskola feladatai és oktatási-nevelési céljai

 • A Magyarországi szerb fiatalok, a magyar oktatás-nevelési rendszer keretein belül történő, nemzeti kissebségként történő oktatása

 • Anyanyelven történő oktatás

 • A szerbiai gyerekek alap és középfokú magyar nyelvtudásának lehetővé tétele és a magyar nyelv és irodalmi kultúra anyanyelvi szinten történő oktatása

 • A nemzeti kultúra illetve a nemzeti identitástudat megőrzése és fejlesztése (zenei, néprajzi és színjátszó szakkörök, iskolaújság)

 • Természet és környezetvédelem (környzetismeret szakkör)

Egyedi célkitűzések

 • Zeneoktatás 

 • A magyar mint idegen nyelv tanítása

 • Tehetségfejlesztés – az országos versenyekre történő felkészítés

 • Idegen nyelvek fakultatív oktatása (Angol, Német) 1-3. osztálytól

 • Hetente egyel több számítástechnika és idegennyelvi óra, a gimnázium első és második osztályában

 • A kivételesen tehetséges tanulók számára harmadik idegennyelv fakultatív elsajátításának lehetősége.

 • A más iskolákból érkező diákok integrálása különös tekintettel azokra akik olyan iskolákból érkeztek, ahol nem szerbül folyt az oktatás.

 • Szerb nyelvvizsga szervezése azon tanulóknak, akik igénylik a tudásuk igazolását („C” tipusú)

 • Zenés óvoda indítása az iskolát megelőző képzés keretén belül.

Általános információk

   A budapesti szerb tanítási nyelvű általános iskolába és gimnáziumba egész Magyarországról és a szomszédos országok területéről iratkozhatnak be diákok. Az iskola magas színvonal szerint értékeli mind a diákok mind pedig a tanárok tevékenységét. Az iskola a belvárosban, egy felújított épületben található, közel a pályaudvarokhoz és buszpályaudvarokhoz. Az épület 1876-ban épült és szép példája a korabeli építészeti mesterműveknek, melynek homlokzatán Brunszvik Teréz.


   Azoknak a diákoknak a számára, akik nem laknak Budapesten, az elhelyezés egy az iskolához közeli modern diákotthonban van biztosítva a Rózsa u. 5-ben, ahol minden megfelelő feltétel adva van a gyerekek normális életviteléhez. A tanórák után a tanulók nevelők felügyelete alatt vézik a házi feladataikat az iskolatermekben. A hétvégi szabadidőt különböző kulturális és sportrendezvényekkel töltik, mint például a város kultúrtörténeti emlékműveinek megtekintése, kulturális intézmények látogatása (színházak, opera, koncertek), tréningek, kirándulások, érdekes előadások a tanulók választása szerint.


  A szaktantermi oktatás a gyermekeknek lehetővé teszi az ismeretek többsíkú elsajátítását és jó alapot kíván a későbbi felsőoktatási képzéshez. Az iskola korszerű szaktantermekkel rendelkezik a szerb anyanyelvi, a magyar nyelvi, az idegen nyelvi, az informatikai, a fizika, a biológia és kémia, valamint a történelem, a földrajz, az ének-zene, illetve a rajz oktatásához. Emellett korszerű testnevelés- és edzőteremmel is rendelkezik az iskola, amely mellett a diákoknak számára megoldott, hogy a testnevelés tantárggyal kapcsolatosan a város különböző, egyéb sportlétesítményeit is igénybe vegyék (uszodák, korcsolyapályák és sportpályák). Az általános iskolások számára nyolc, valamint öt osztályterem áll rendelkezésre.


  Az olvasóteremmel és tetőterasszal ellátott könyvtár kiváló lehetőségeket nyújt a tanuláshoz és az óratartáshoz. Az audio-vizuális szaktantermi igényeket a stúdió elégíti ki, a nagy légterű aula pedig ideális színteret jelent az iskolai ünnepségek, különböző előadások és műsorok, valamint koncertek és nagyszabású szülői értekezletek megtartásához. Az aula egyébként galériaként is funkcionál, mivel itt minden tavasszal láthatóak olyan műalkotások, melyeket kiállít az iskola. Az iskola rendelkezik külön hittanteremmel, tanulószobákkal (általános iskolai és a gimnáziumi), konyhával és orvosi szobával.

Egyedi program a szerb kultúra és hagyományok ápolására

A szerb kultúra és hagyományok megismerése, valamint a szerb nemzeti identitástudat őrzése és fejlesztése a következőképpen érhető el:

 • az anyanyelv és az anyanyelvi irodalom tanulásával

 • a tradicionális nemzeti hangszer, a furulya használatának oktatásával, valamint az iskolai „Furulyácskák” kamarazenekar megalapításával

 • az óvodai zeneoktatás bevezetésével a „zenés óvoda” egyedi programjának a keretén belül

 • a szerb folklór megőrzésével

 • a néprajzi ismereteknek a szerb nyelv és irodalom, valamint a történelem, a földrajz, a rajz, az ének-zene és az osztályfőnöki órák keretén belül történő oktatásával

 • az Iskola Napjának éves megünneplésével minden év január 27-én, Szent Száva napján.

Kapcsolatok más oktatási-nevelési intézményekkel

Az iskola nyitva bármikor nyitva áll a nyilvánosság számára és gazdag kulturális és szakmai kapcsolatban áll:

 • más magyarországi szerb iskolákkal

 • nemzetiségi általános iskolákkal és gimnáziumokkal

 • az anyaországban található testvériskolákkal (Újvidék, Belgrád, Tiszaszentmiklós, Karlóca)

 • a temesvári szerb gimnáziummal (Románia)

 • a VII. kerületi zeneiskolával

 • a gimnáziumunkban történő idegenvezetői képzés bevezetése óta a Xantusz János Kéttannyelvű Gyakorló Középiskolával

 

A fentieken kívül iskolánk élénk és gyümölcsöző kapcsolatot tart fönn a következő intézményekkel:

 • Magyarországon: Nemzeti Etnikai és Kisebbségi Hivatal, Nemzeti Erőforrás Minisztérium, Szerb Országos Önkormányzat, Szerb Fővárosi Önkormányzat (hittan, egyházi ünnepek, nyári hittantábor), Thököly Száva Alapítvány, Budai Egyházmegye, Ignyatovity Jakab Alapítvány, ELTE, SZTE

 • Szerbiában: Szerb Matica, Újvidéki Egyetem, Szerb Köztársaság Oktatásügyi Minisztériuma, Határon Túli Szerbek Minisztériuma, Nemzetközi Tudományos, Oktatási, Kulturális és Technikai Együttműködés Hivatala, Szerbia Kulturális és Oktatási Egyesülete, Szerb Tudományos Akadémia és mások.

Egyéb tevékenységek

 • a budapesti és Budapest környéki szerb kultúrtörténeti emlékművek megismertetése a tanulókkal

 • a tehetséges gyermekekkel történő felkészülés előadásokra a színjátszó szakkor keretében

 • a Gimnazista című iskolaújság szerkesztésében - mely az egyik gyereklapja a hazai szerb diaszpórának - való közreműködés

 • szerb népszokások ápolása

 • tehetségek kutatása és iránymutató nevelése az oktatás-nevelési munka mindegyik területén

 • ikonfestő szakkör

 • iskolai kórus

 • folklór

 • idegennyelvek fakultatív tanulása (francia, német, orosz)

 • környezetvédelmi szakkör

 • sportversenyek (labdarúgás, kosárlabda, asztalitenisz, sakk)

 • számítástechnikai szakkör

 • a végzős tanárhallgatók gyakorlati óráinak biztosítása és felügyelete

 • a szerb nemzetiségi tanítók szakmai műhelye

Tanulók segítése

 • fakultációk

 • differenciált foglalkozások – osztott csoportok

 • konzultációk

 • versenyekre való felkészítés

 • a gimnáziumi felkészítés a nyolcadik osztályos tanulók számára

 • továbbtanulási tanácsadás

 • a könyvtár és a tornaterem egyedi használata

 • 1998 szeptembere óta az idegenvezetői szakoktatás

 • iskolabusz a Budapest környéki diákok számára

Az iskola előnyei

 • kis létszámú osztályok és ebből kifolyólag az órák során a diákokkal folytatott egyéni munka lehetősége

 • szerb nyelven történő oktatás és a magyar nyelv és irodalom egyidejű oktatása anyanyelvi szinten

 • nyílt napok szervezése, amelyeken a szülők is látogathatják a tanórákat

 • a pedagógiai műhely keretében a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődése és a tanítás színvonalának folyamatos emelése érdekében nyilvános előadások előkészítése és megtartása az óvodástól a gimnáziumi szintig, mely által megteremtődnek a feltételei, hogy az iskola módszertani központtá váljon

 • a pedagógusok folyamatos továbbképzése annak érdekében, hogy megfeleljenek a legkorszerűbb oktatásügyi kihívásoknak is

 • az iskola tanulóinak nagy százalékos arányú felvétele szerbiai és egyéb külföldi egyetemekre (Szerbiában elegendő tudásküszöb vizsgát tenniük a felvételi eljárás során szeptemberben)

Rendezvények

 • színházak és koncertek szervezett látogatása és megtekintése

 • cserediák programok a szerbiai testvériskolákkal

 • az iskolai diákkórus részvétele a szerb kulturális gyűlésen

 • fellépések Szerbiában (kórus és színjátszókör)

 • a gimnáziumi tanulók részvétele a nyári kórustanfolyamokon

 • részvétel a szentendrei nyári művészeti közösségben

 • táborok szervezése (hittantábor, sporttáborok és táborozás a természetben…)

 • sportnap – hagyományos iskolai rendezvény, amely a testkultúra tárgykörében minden év végén megtartásra kerül

A tanulókkal szemben támasztott elvárások tanulmányaik befejezésekor

 • a jövő értelmiségének építése – mind szellemileg, mind fizikailag készen kell lenniük, hogy bekapcsolódjanak a továbbtanulási és tudományos tanfolyamok folyamatába

 • olyan tudás megszerzése, amely lehetővé teszi, hogy magyarországi és szerbiai felsőoktatási intézményekbe egyaránt felvehessék őket

 • a szerb, a magyar és egy nemzetközi nyelv elsajátítása magas szinten

Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

1074 Budapest, Rózsák tere 6-7
tel: +36-1351-6550 fax: +36-1351-6554
e-mail: kontakt@nikola-tesla.hu

 • w-facebook
 • Twitter Clean
 • w-googleplus

© 2016 Nikola Tesla Budapest

bottom of page