top of page

NIKOLA TESLA

Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

ÓVODA

Budapest 

   Az óvodai életünk három osztott csoportban folyik 3-tól 6 éves korig.
   A megszervezett és megtervezett foglalkozások az óvodai pedagógiai program szerint valósulnak meg.

   Az óvodai nevelésünk célja a gyermekek személyiségének harmonikus fejlődése oly mértékben, hogy képesek legyenek az iskolai követelményeknek eleget tenni.
 Az óvodai foglakozások játékos formában folynak, legfontosabb feladatunk a gyermekek készségeinek-képességeinek fejlesztése, az anyanyelv ápolása elsajátítása és szókincs bővítése.
 Külön figyelmet szentelünk a testi-lelki és esztétikai fejlődésnek.
   A gyermekeket szeretetteljes környezet veszi körül, nagyon fontos a család és az óvoda közötti kölcsönös együttműködés.

  A tanév folyamán különböző programokat és ünnepségeket szervezünk.
 A gyermekek rajzai alkalmanként pályázatokon vesznek részt.
 Óvodánk együttműködik és kapcsolatot ápol a magyarországi nemzetiségi óvodákkal.
   Az egész napi tevékenységeinket áthatja a szerb nyelv használata, emiatt a gyermekek, amelyek a mi óvodánkba jönnek a szerb nyelv ismerete nélkül is egy éven belül elsajátítják kommunikáció szintjén. Az iskola kezdéséig a nyelvi tudásuk lehetővé teszi a gyermekek számára a zökkenőmentes tanulást az első osztályban.
  Az óvodából az iskolába való átmenet biztosított és folyamatos.
    A gyerekek kiválóan fel vannak készítve, és rendelkeznek a szükséges tudással a további tanuláshoz.
   Az óvodába való beiratkozásra minden év májusában kerül sor.

   Minden érdeklődő szülő számára lehetőséget biztosítunk, hogy megismerhesse az óvodánkat és nevelési-oktatási módszereinket. A szerb népszokások elsajátításával erősítjük a gyermekekkel a hovatartozást, identitástudatot. Óvodánk környezete tükrözi a szerb nép hagyományait, tárgyi emlékeit dalokon, meséken, néptáncon és a fakultatív hittanórákon keresztül.

Lórév 

   Óvodánk egy osztatlan gyermekcsoporttal szerb nemzetiségi óvodaként, szociális kétnyelvű, nevelő – oktató, személyiségfejlesztő funkciót tölt be.


  Óvodánk egy épületben van az általános iskolával. Helyiségei megfelelő komforttal rendelkeznek, esztétikus, vonzó, tiszta külső és belső környezetben fogadja a más- más családi környezetből érkező gyermekeket.

   Lórév község a Csepel – sziget déli részén, Pest megye egyetlen szerb többségű települése. Így az itt folyó oktató, nevelő munkának is ehhez kell alkalmazkodnia. Pedagógiai koncepciónk, az óvodai nevelés alapvető kereteiben a játékot kiemelve spontán és tervszerű tanulással, a fejlesztés tartalmi eszközeinek blokkjaiban, széles kapcsolatrendszer igénybevételével, kétnyelvű környezetben fejlődjenek a gyermekek képességei, alakuljon személyiségük.

Óvoda sajátossága

   A hagyományápolás, a nemzetiségi identitástudatot hivatott átörökíteni, amely a mindennapi tevékenységekben és az ünnepek megszervezésében valósul meg. Gyermekeink zömmel szerb családból származnak, de a magyar anyanyelvű gyermekek is az óvodás kor végéig megtanulják, olyan szinten a szerb nyelvet, hogy zökkenőmentesen tudjanak tanulni az iskola első osztályában.

Sajátos feladataink

   A néphagyományok, népszokások ápolása az óvodai nevelés keretein belül. Az ünnepek részét képezik az emberek és így a gyermekek mindennapjainak. Az ünnepek, népszokások hagyományokhoz tartoznak.

Célkitűzésünk

   A szerb nyelv megszerettetése a gyermekekkel, mely megvalósítása közös énekekkel, néptánccal, körjátékokkal, mesével, verssel történik. A szerb népszokások felelevenítésével, elsajátításával erősítjük a gyermekekkel a hovatartozást, identitástudatot. Óvodánk környezete tükrözi a szerb nép hagyományait, tárgyi emlékeit.

Szeged

Az önálló Szegedi Szerb Óvoda 2020. augusztusában alakult, habár Szegeden 2000 óta létezik egy szerb nevelési csoport. A szülők csoport iránti érdeklődése mindig is nagy volt. Az oktatási-nevelési munka szerb nyelven folyik. Az óvodai programban 21 gyermek vesz részt. A gyermekek két kevert korosztályú csoportra vannak osztva. Minden csoportban két óvónő és egy dajka dolgozik. Az óvodában a közös életre, a közös tanulásra és munkára készítjük fel a gyermekeket.

GYERMEKEKEK IRÁNTI FIGYELEM:

A gyermekeket úgy neveljük, hogy azok egészséges, önálló egyéniséggé váljanak, amelyek kreatívak, képesek megoldani a problémákat, kezdeményezőek, nyitottak a többi gyerek, ember valamint az őket körülvevő környezetük irányában. Olyan egyéni tulajdonságok alapjait szeretnénk lefektetni, amelyek később a felnőtt ember dicsőségére fognak válni.

 

A MEGVALÓSÍTANDÓ CÉLUNK:

 • nevelési célunk az egyéniség sokoldalú fejlesztése (érzelmi, intellektuális, társadalmi és testi) széleskörű, sokszínű játékos tevékenységek által.

 • érzelem gazdag, érdeklődő, önálló, vidám, nyitott gyermekek nevelése, amelyek feltalálják magukat az őket körülvevő környezetben 

 • a szerb nemzeti kultúra megismerése és ápolása

 • a szerb kulturális identitás megőrzése és ápolása

MIT JELENT SZÁMUNKRA AZ ÓVODA:

Ahhoz, hogy képesek legyünk az egészséges lelki alkatú gyermekek nevelésére, teljes tevékenységünk arra irányul, hogy az összes kisebb vagy nagyobb határozathozatalunk a gyermekek hasznára váljon és az ő érdekét szolgálja.

Kellemes esztétikusan felszerelt környezetben barátkozunk és tevékenykedünk, amelyben a gyerekeknek mindig lehetősége nyílik az egyedüllétre, ha erre szükségük van. Empatikus és átérző képességünkkel, megértésünkkel, figyelmünkkel a gyermekek számára érzelmi támaszt nyújtunk. A gyermekek olyannak fogadjuk el amilyenek és nem olyannak, amilyennek mi szeretnénk látni őket.

 

FŐ CÉLJAINK:

 • a szerb nemzetiségi kultúra és nyelv ápolása által olyan alapokat szeretnénk lefektetni, amelyek a fejlesztést, a nyelv és a szókincs gazdagítását, a gyermekek a szerb iskolába történő beiratkozásához szükséges felkészítést eredményezi

 • segítséget nyújtunk a gyermekek kulturális identitásának fejlesztése érdekében

 • a népszokások és hagyományok megismerése által a gyermekeket felkészítjük az iskolába való beiratkozásra 

 • a szerb nép fontos kulturális értékei és hagyományai iránti pozitív hozzáállás fejlesztése

 • a saját környezetükben élő más nemzetiségű emberek, kisebbségi csoportok és a meglévő kultúrák elfogadása és tisztelete   

Deszk

    Magyarország déli részén, Csongrád megyében, 10 km-re Szegedtől, a földrajzi Bánát legészakibb részén található Deszk, mely szerb nemzetiségi falu. Az itt élő szerbek legfontosabb feladata elsősorban a szerb nyelv, a szerb kultúra, a néphagyományok, a népzene és néptánc ápolása illetve átörökítése a jövő generációja számára.

   Óvodánk a 2012-ben épült Szent Száva Szerb Kulturális, Oktatási és Hitéleti Központ épületében működik az ikolával együtt. Két osztatlan csoporttal dolgozunk. Férőhelyeink száma 45.

   A helyi program kidolgozásához az országosan elfogadott - Tevékenységközpontú óvodai nevelési programot - hasznátuk fel, illetve figyelembe vettük az Óvodai nevelés országos alapprogramját és a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelvét.

Legfontosabb pedagógiai hitvallásunk:

 • Legfontosabb pedagógiai hitvallásunk, hogy kimutatott szeretettel, megértéssel, példamutatással, játékos tevékenységek által a gyermekek nevelhetők és fejleszthetők. Minden gyermek saját képességére és fejlődési tempójára alapozva, családias környezetben, a családdal együtt nevelhető legjobban.

 • Olyan programot választottunk, hogy a fejlődés biztosított legyen a különböző alappal induló gyermekeknek, örömmel, szívesen járjanak óvodába, mert minden nap történik valami és többféle lehetőség  közül  választhatnak.

Célunk:

 • az életre való felkészítés a tevékenységek által és a tevékenységeken keresztül

 • a teljes gyermeki személyiség fejlesztése olyan tevékenységek által, amelyekkel a mindennapi óvodai életünkhöz kapcsolódó népi szokásokat, a népi hagyományápolást megismerik és gyakorolják óvodásaink.

 

   Céljainkat a különböző tevékenységeken keresztül valósítjuk meg játékos formában, mert a gyermek fő cselekvési formája a játék. Ő játszik és a játékon keresztül tanul.

Anchor 1
Anchor 2
Anchor 3

Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

1074 Budapest, Rózsák tere 6-7
tel: +36-1351-6550 fax: +36-1351-6554
e-mail: kontakt@nikola-tesla.hu

 • w-facebook
 • Twitter Clean
 • w-googleplus

© 2016 Nikola Tesla Budapest

bottom of page